top of page

PROJEKTISTA

OSALLISENA VERKOSSA -projektissa kehitetään aikuisten maahanmuuttajien digitaalisia taitoja. Projekti lähtee liikkeelle kentällä havaituista aikuisten maahanmuuttajien digitaalisten perustaitojen puutteista sekä riittämättömistä ohjausmalleista. Projektin varsinainen kohderyhmä ovat aikuiset maahanmuuttajat, joilla on heikot digitaaliset perustaidot, mikä hankaloittaa heidän selviytymistään arjessa ja siirtymistään koulutukseen tai työelämään. Projektissa toimii kohderyhmää laajasti tunteva asiantuntijajoukko, jonka avulla hankkeessa luodaan digitaalisten perustaitojen kehittämismalleja aikuisten maahanmuuttajien tarpeisiin.

Projektissa kartoitetaan aikuisten maahanmuuttajien digitaalisten taitojen osaamista ja kehittymistarpeita ja luodaan kehittämismalleja, joita pilotoidaan erilaisissa matalan kynnyksen ympäristöissä. Mallien toimivuutta arvioidaan maahanmuuttajien sekä heitä ohjaavien ja opettavien tahojen kanssa. Projektin aikana kehitetään myös opettajien ja muiden maahanmuuttajien kanssa työskentelevien toimintatapoja ja ohjauspalveluosaamista. Lisäksi vahvistetaan jo olemassa olevia toimintamalleja juurruttamalla näihin vertaisohjauksen toimintamalli, jonka avulla voidaan pienin toimenpitein tukea ja ylläpitää heikot perustaidot omaavien maahanmuuttajien digitaalisia taitoja ja tukea syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta yhteiskunnan eri sektoreilla: työmarkkinoilla, koulutuksessa ja arjessa.

bottom of page